Jogérvényesítés

Jogérvényesítés

Az európai uniós védjegyből eredő jogok megsértése esetén ugyanazon jogkövetkezmények alkalmazhatók, mintha a tagállamban lajstromozott nemzeti vagy nemzetközi védjegyet bitorolnák. A szankciókat ­- és részben az érvényesítésükre irányuló eljárást - a tagállami jog állapítja meg. A tagállamoknak ún. európai uniós védjegybíróságokat kellett kijelölniük, amelyeknek kizárólagos hatáskörük van az ilyen eljárásokra. Magyarországon az első fokon eljáró európai uniós védjegybíróság a Fővárosi Törvényszék, míg a másodfokon eljáró európai uniós védjegybíróság a Fővárosi Ítélőtábla.
Az európai uniós védjegybíróság által hozott ítéletet más tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet alapján kell végrehajtani.
A felperes döntheti el, hogy a jogsértő székhelye vagy a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes európai uniós védjegybíróságnál indít-e bitorlási pert. A jogsértés elkövetésének helye szerinti európai uniós védjegybíróságnak azonban kizárólag az érintett tagállamban elkövetett bitorlásra van joghatósága, más tagállamban megvalósított bitorlás megállapítására nincs. Ezzel szemben a bitorló székhelye szerint illetékes európai uniós védjegybíróságnak joghatósága van ugyanazon európai uniós védjegy más tagállamokban elkövetett bitorlásának a megállapítására is.
A bitorlási per alperese viszontkeresettel élve kérheti az európai uniós védjegy törlését vagy megszűnésének megállapítását. Ilyenkor az eljáró európai uniós védjegybíróság választhat, hogy saját maga dönt a kérdésben, vagy azt az EUIPO elé utalja, és az eljárás jogerős befejezéséig a bitorlási pert felfüggeszti.