Az oltalom időbeli hatálya és a megújítás

Az oltalom időbeli hatálya és a megújítás

Az európai uniós védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom további tíz-tíz éves időtartamra megújítható. Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal kezdődik.
A megújítási kérelmet az európai uniós védjegy oltalmának lejártát megelőző hat hónapban lehet előterjeszteni. Ennek elmulasztása esetén a megújítási kérelmet és a megújítási díj megfizetését az európai uniós védjegy oltalmának lejártát követő hat hónapban is elő lehet terjeszteni, ilyenkor azonban - a megújítás díján felül - 25 % pótdíjat kell fizetni.
Ha a megújítási kérelem és díj az európai uniós védjegy árujegyzékének csak egy részére irányul, akkor az árujegyzék fennmaradó része tekintetében az oltalom megújítás hiányában megszűnik. A megújítás az oltalmi idő lejártát követő napon válik hatályossá. A megújítás tényét bejegyzik az európai uniós védjegylajstromba.