A védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó JEGYZŐKÖNYV *

A védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó JEGYZŐKÖNYV *

(kivonatos közlés)


3. Cikk
Nemzetközi bejelentés

  (2) A bejelentőnek meg kell jelölnie az árukat vagy szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a védjegy oltalmát igényli, valamint, ha lehetséges, az áruk ésszolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodásnak megfelelő osztályt vagy osztályokat. Ha a bejelentő azosztályozást nem jelöli meg, az árukat, illetve a szolgáltatásokat a Nemzetközi Iroda sorolja be az említett osztályozás megfelelő osztályaiba. A bejelentő által megadottosztályjelzetet a Nemzetközi Iroda a származási hivatallal együttesen ellenőrzi. Ha az említett hivatal és a Nemzetközi Iroda véleménye eltér, az utóbbi álláspontja azirányadó.


4. Cikk
A nemzetközi lajstromozás hatálya

  (1) (a) A 3. és a 3ter Cikk rendelkezései szerint eszközölt lajstromozás, illetve bejegyzés napjától kezdődően a védjegyet valamennyi érintett Szerződő Fél területénugyanaz az oltalom illeti meg, mintha a védjegyet e Szerződő Fél hivatalánál közvetlenül jelentették volna be. Amennyiben a Nemzetközi Irodával nem közölnek elutasítástaz 5. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően, vagy ha az említett cikk szerint közölt elutasítást utólag visszavonják, a védjegyet az érintett Szerződő Fél területén azemlített naptól kezdve ugyanaz az oltalom illeti meg, mintha a védjegyet e Szerződő Fél hivatalánál lajstromozták volna.(b) Az áruk és szolgáltatások 3. cikkben említett osztályozása a védjegyoltalom terjedelménekmegállapítása tekintetében a Szerződő Feleket nem kötelezi.


5. Cikk
A nemzetközi lajstromozás hatályának elutasítása vagy érvénytelenítése egyes szerződő felek tekintetében

  (1) Bármely Szerződő Fél hivatala, amellyel a Nemzetközi Iroda a 3ter cikk (1) vagy (2) bekezdése értelmében egy nemzetközi lajstromozásból eredő oltalomnakerre a Szerződő Félre történő kiterjesztését közli - ha a megfelelő jogszabályok erre felhatalmazást adnak - jogosult elutasításról szóló értesítésben kijelenteni, hogyterületén a kiterjesztés tárgyát képező védjegy nem részesíthető oltalomban. Bármely elutasítás csak olyan indokokon alapulhat, melyek az ipari tulajdon oltalmára létesültPárizsi Uniós Egyezmény értelmében az elutasítást közlő hivatalnál közvetlenül bejelentett védjegyek esetében is érvényesíthetők. Az oltalmat azonban még részlegesensem lehet csupán azon oknál fogva megtagadni, hogy az alkalmazandó jogszabályok a lajstromozást csak korlátolt számú osztály vagy áru, illetve szolgáltatás tekintetébenengedik meg.


8. Cikk
Nemzetközi bejelentési és lajstromozási díjak

  (2) A Nemzetközi Irodánál történő védjegylajstromozásért előzetesen nemzetközi díjat kell fizetni, amely, a (7) bekezdés (a) pontja rendelkezéseinekfenntartásával, a következőket tartalmazza:

  (i) alapdíj;

  (ii) minden további osztály után pótdíj, ha az áruk vagy szolgáltatások, amelyekre a védjegyet bejelentik, a nemzetközi osztályozás szerint háromnál többosztályba tartoznak;

  (iii) díjkiegészítés a 3ter Cikk szerinti minden egyes oltalom kiterjesztési kérelemért.

* 1998. január 31-jén a következő államok voltak a Jegyzőkönyv részesei: Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Izland, Kína, Koreai Népi DemokratikusKöztársaság, Kuba, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Monaco, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc,Svédország, Szlovákia (22).

  (3) A (2) bekezdés (ii) pontjában meghatározott pótdíj azonban a Végrehajtási Szabályzatban megállapított határidőn belül is megfizethető - anélkül, hogy ez anemzetközi lajstromozás napját érintené -, ha az áruk, illetőleg szolgáltatások osztályainak számát a Nemzetközi Iroda állapította meg vagy kifogásolta. Ha az említetthatáridő lejártáig sem a pótdíj nem folyt be, sem a bejelentő nem korlátozta szükséges mértékben az áruk, illetve szolgáltatások jegyzékét, a nemzetközi bejelentéstvisszavontnak kell tekinteni.


9. Cikk
A nemzetközi lajstromozás tulajdonosának változására vonatkozó bejegyzés

Azon személy kérésére, akinek a nevére a nemzetközi lajstromozás történik, vagy az érdekelt hivatal hivatalból tett kérésére, vagy érdekelt személy kérésére aNemzetközi Iroda a lajstromozás tulajdonosára vonatkozó minden változást bejegyez a Nemzetközi Lajstromba, valamennyi vagy egyes Szerződő Felek tekintetében,melyek területén az említett lajstromozás hatályos a lajstromozásban felsorolt áruk vagy szolgáltatások egészére vagy egy részére nézve, feltéve, hogy az új jogosult olyanszemély, aki a 2. cikk (1) bekezdése szerint nemzetközi bejelentést tehet.