A védjegyek nemzetközi lajstromozására 1891. április 14-én kötött, Stockholmban 1967. július 14-én felülvizsgált,Genfben 1979. szeptember 28-án módosítottMADRIDI MEGÁLLAPODÁS *

A védjegyek nemzetközi lajstromozására 1891. április 14-én kötött, Stockholmban 1967. július 14-én felülvizsgált,Genfben 1979. szeptember 28-án módosított
MADRIDI MEGÁLLAPODÁS *

  (kivonatos közlés)


3. Cikk
[A nemzetközi lajstromozásra irányuló kérelem tartalma]

  (2) A védjegy lajstromozása céljából a Nizzai Megállapodás osztályozása alapján a bejelentőnek meg kell jelölnie azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat,amelyekre a védjegyoltalmat igényli, valamint - lehetőleg - a megfelelő osztályt vagy osztályokat; mégpedig a termékekre és szolgáltatásokra megállapított osztályoknakmegfelelően. Ha a bejelentő ezt az adatot nem közli, a termékeket, illetve a szolgáltatásokat a Nemzetközi Iroda sorolja be az említett osztályozás megfelelő osztályaiba. Abejelentő által megadott osztályozást a Nemzetközi Iroda a nemzeti hatósággal együttesen ellenőrzi. A nemzeti hatóság és a Nemzetközi Iroda véleményeltérése esetén azutóbbi álláspontja irányadó.


4. Cikk
[A nemzetközi lajstromozás hatálya]

  (1) A Nemzetközi Irodánál a 3. és a 3ter Cikk rendelkezéseinek figyelembevételével így foganatosított lajstromozás időpontjától kezdődően a védjegyetvalamennyi érdekelt szerződő országban ugyanaz az oltalom illeti meg, mintha a védjegyet ott közvetlenül jelentették volna be. A 3. Cikkben említett termék vagyszolgáltatási osztályozás a védjegyoltalom körének megállapítása tekintetében a szerződő országokat nem kötelezi.


5. Cikk
[Elutasítás a nemzeti hivatalok részéről]

  (1) Azokban az országokban, ahol a jogszabályok ilyen felhatalmazást tartalmaznak, az a hatóság, amellyel a Nemzetközi Iroda valamely védjegy lajstromozásátvagy a 3ter Cikk értelmében az oltalom kiterjesztésére irányuló kérelmet közli, jogosult kijelenteni, hogy területén a védjegy oltalomban nem részesíthető. Ilyen elutasításellen csupán olyan feltételek esetén lehet fellépni, amelyek az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény értelmében a nemzeti lajstromozásra bejelentettvédjegyek esetén is érvényesíthetők. Az oltalmat azonban még részlegesen sem lehet egyedül abból az okból megtagadni, hogy a nemzeti jogszabályok a lajstromozást csakkorlátozott számú osztály vagy termék, illetve szolgáltatás tekintetében engedik meg.


7. Cikk
[A nemzetközi lajstromozás megújítása]

  (2) A megújítás a megelőző lajstromozás végső állapotához képest módosítást nem tartalmazhat.

  (3) Az 1957. június 15-i nizzai okmány vagy a jelenlegi okmány rendelkezéseinek megfelelő első megújításban meg kell jelölni a nemzetközi osztályozásnakazokat az osztályait, amelyekre a lajstromozás vonatkozik.* 1998. január 31-jén a következő államok voltak a Megállapodás részesei: Albánia, Algéria, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Belorusszia, Bosznia és Hercegovina,Bulgária, Csehország, Egyiptom, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Jugoszlávia, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kuba,Lengyelország, Lettország, Libéria, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Marokkó, Moldova, Monaco, Mongólia, Németország, Olaszország,Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Sierra Leone, Svájc, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Szudán, Tádzsikisztán, Ukrajna, Üzbegisztán,Vietnám (47).


8. Cikk
[Nemzeti díj; Nemzetközi díj; Pótdíj és kiegészítő díj]

  (2) A Nemzetközi Irodánál történő védjegylajstromozáshoz a következő nemzetközi díjak előzetes megfizetése szükséges:a) alapdíj;b) ha azok a termékek vagy szolgáltatások, amelyekre a védjegy vonatkozik, a nemzetközi osztályozás szerint háromnál több osztályba tartoznak, minden továbbiosztály után pótdíj;c) a 3ter Cikk alapján az oltalom kiterjesztése végett benyújtott minden egyes kérelem esetén díjkiegészítés.

  (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pótdíj azonban a végrehajtási szabályzatban megállapított határidőn belül is kiegyenlíthető - anélkül, hogy ez alajstromozás időpontját érintené - ha a termékek, illetőleg szolgáltatások osztályainak számát a Nemzetközi Iroda állapította meg vagy kifogásolta. Ha az említett határidőlejártáig sem a pótdíj nem folyt be, sem a bejelentő nem korlátozta a szükséges mértékben a termékek, illetőleg szolgáltatások jegyzékét, a nemzetközi lajstromozás irántbenyújtott kérelmet tárgytalannak kell tekinteni.


9. Cikk
[A nemzeti lajstrom nemzetközi lajstromot érintő változásai; A nemzetközi lajstromban szereplő termékek és szolgáltatások jegyzékének korlátozása; A jegyzék kiegészítése,helyettesítés a jegyzékben]

  (1) A védjegytulajdonos országának hatósága ugyanígy közli a Nemzetközi Irodával a védjegyre vonatkozóan a nemzeti lajstromba bejegyzett megsemmisítést,törlést, lemondást, átruházást és egyéb változásokat, ha ezek a nemzetközi lajstromozást is érintik.

  (2) Az Iroda a változásokat a nemzetközi lajstromba bejegyzi, a szerződő országok hatóságaival közli és lapjában közzéteszi.

  (3) Ugyanígy kell eljárni, ha a nemzetközi lajstrom szerint korlátozni kívánja azoknak a termékeknek, illetve szolgáltatásoknak jegyzékét, amelyekre alajstromozás vonatkozik.

  (4) E műveletekért a végrehajtási szabályzat díjat állapíthat meg.

  (5) Új terméket vagy szolgáltatást a jegyzékbe utólagosan csupán a 3. Cikk rendelkezéseinek megfelelő új bejelentés révén lehet felvenni.

  (6) A felvétellel egy tekintet alá esik valamely terméknek vagy szolgáltatásnak másikkal való helyettesítése.


10. Cikk
[A Külön Unió közgyűlése]

  (2) a) A közgyűlés:

  (iii) módosítja a Végrehajtási szabályzatot és megállapítja a 8. Cikk (2) bekezdésében említett díjak és a nemzetközi lajstromozásra vonatkozó egyéb díjakösszegét.