PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2008. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére

 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közös pályázatot hirdet pályakezdő formatervezők részére.

Az ösztöndíjpályázat célja: Elősegíteni a hazai formakultúra fejlődését és elterjedését, a design integrációját az innovációs folyamatokba, a gazdaságba. Segíteni az önálló alkotói munkát folytató fiatal formatervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. Lehetőség biztosítása saját kezdeményezésű, vagy meghatározott témával, gyártói háttérrel együtt pályázók munkáinak, illetve teoretikus, oktatásfejlesztéssel, kutatással foglalkozó pályázatoknak a megvalósulására.

Az ösztöndíj összege: bruttó 1 200 000.- Ft (a kifizetés negyedéves bontásban történik).
Az ösztöndíj időtartama: 1 év
Indokolt esetben, a befejezett éves program alapján, az Ösztöndíjbizottság ezt további egy évvel meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj odaítéléséről az Ösztöndíjbizottság kuratóriuma dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli.
Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és év végén értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az Ösztöndíjbizottság jogosult dönteni az ösztöndíj halasztásáról, meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

 

 • a pályázati kiírás mellékletében megadott, gyártói együttműködéssel megvalósuló téma,
 • szabadon választott tervezői feladat,
 • elméleti, kutatási témafeldolgozás.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti (1973. január 1. után született) természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet és szakirányú, egyetemi diplomával rendelkezik.
Az ösztöndíjat megosztani nem lehet.
A pályázó programjának - a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül - elő kell segítenie az ösztöndíj célkitűzését.
Az ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt, nem részesülhet más, hazai, államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíj átutalt, teljes összege visszafizetendő.

A pályázat nyertese az ösztöndíj időtartama alatt:

 • köteles gondoskodni programja maradéktalan megvalósításáról,
 • köteles megfelelni a Pályázati Szabályzat előírásainak és az Ösztöndíjbizottság döntéseinek,
 • csak olyan, egyéb, szakmai tevékenységet folytathat, amely nem veszélyezteti az ösztöndíj keretében végzett munkáját,
 • részt vehet szakmai pályázatokon, csoportos, illetve egyéni kiállításokon.

A pályázat nyertese év közben az Ösztöndíjbizottság előtt, továbbá év végén, a nyilvánosság előtt, kiállításon is köteles beszámolni éves programja megvalósításáról.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • szabályosan kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat,
 • részletes szakmai program, ütemezéssel,
 • szakmai életrajz,
 • diplomamunka és a szakmai alkotómunkát bemutató portfolió,
 • a diploma másolata (külföldön szerzett végzettség esetén, a magyar nyelvű hivatalos fordítás, illetve honosítás),
 • az egyéni továbbképzést szolgáló tervek leírása.

A felsorolt dokumentumokat digitális formátumban (CD-n vagy DVD-n) és mellette nyomtatva, összefűzve kell beadni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • határidőn túl történik feladása, vagy benyújtása.

 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

 

 • a program újszerűsége, megvalósíthatósága, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége,
 • a pályázó szakmai felkészültsége.

Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely a mellékletben megadott témák közül választva fogalmaz meg programot.

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

 

A pályázatokat az Ösztöndíjbizottság titkársága kezeli. Kapcsolattartó: Szombathelyi Réka.
Telefon: (06 1) 355-0341, e-mail: szombathelyi [961] reka [169] budairajziskola [961] hu .

A pályázati anyagot egy példányban, postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
A borítékra kérjük ráírni: "Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat".

A pályázat beérkezésének határideje: 2008. február 15. (péntek).

Együttműködő gyártók:
Balaton Bútorgyár Zrt.;
Digiterm Kft.;
Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt.;
Polyduct Zrt.

Budapest, 2008. január 17.

 

Pályázati felhívás, adatlap és mellékletek