Pályázat felhívás a 2010. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közösen pályázatot hirdetnek formatervezői tevékenységet folytató fiatal tervezők részére.

Az ösztöndíjpályázat célja

Elősegíteni a hazai formakultúra fejlődését és elterjedését, a design integrációját az innovációs folyamatokba, a gazdaságba.
Segíteni az önálló alkotói munkát folytató tervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását.
Lehetőség biztosítása saját kezdeményezésű, vagy meghatározott témával, gyártói háttérrel együtt pályázók munkáinak, illetve teoretikus, oktatásfejlesztéssel, kutatással foglalkozó pályázatoknak a megvalósulására.

Az ösztöndíj összege: bruttó 1 200 000.- Ft (a kifizetés negyedéves bontásban történik).
Az ösztöndíj időtartama: 2010-es év
Indokolt esetben a befejezett éves program és új pályázat alapján az Ösztöndíjbizottság ezt további egy évvel meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj odaítéléséről az Ösztöndíjbizottság kuratóriuma dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli.
Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri és év végén értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az Ösztöndíjbizottság jogosult dönteni az ösztöndíj halasztásáról, meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról.

Pályázati kategóriák

  • a pályázati kiírás mellékletében megadott, gyártói együttműködéssel megvalósuló téma,
  • szabadon választott tervezői feladat,
  • elméleti, kutatási témafeldolgozás.

Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti (1975. január 1. után született) természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet és szakirányú, egyetemi diplomával rendelkezik.

Az ösztöndíjat megosztani nem lehet.

A pályázó programjának - a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül - elő kell segítenie az ösztöndíj célkitűzését.

Az ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt, nem részesülhet más, hazai, államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíj átutalt, teljes összege a mindenkori jegybanki alapkamattal együtt visszafizetendő.

A pályázat nyertese az ösztöndíj időtartama alatt:

 • köteles gondoskodni programja maradéktalan megvalósításáról,
 • köteles megfelelni a Pályázati Szabályzat előírásainak és az Ösztöndíjbizottság döntéseinek,
 • csak olyan, egyéb, szakmai tevékenységet folytathat, amely nem akadályozza az ösztöndíj keretében végzett munkáját,
 • részt vehet szakmai pályázatokon, csoportos, illetve egyéni kiállításokon.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • szabályosan kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat,
 • részletes szakmai program, ütemezéssel,
 • szakmai életrajz,
 • diplomamunka és a szakmai alkotómunkát bemutató portfolió,
 • a diploma másolata (külföldön szerzett végzettség esetén, a magyar nyelvű hivatalos fordítás),
 • az egyéni továbbképzést szolgáló tervek leírása.

A felsorolt dokumentumokat digitális formátumban (CD-n vagy DVD-n) és mellette nyomtatva, maximum A4-es méretben, összefűzve kell beadni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • határidőn túl történik feladása, vagy benyújtása.

Értékelési szempontok

 • a program újszerűsége, megvalósíthatósága, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége,
 • a pályázó szakmai felkészültsége.

Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely a mellékletben megadott témák közül választva fogalmaz meg programot.

A pályázat beadása

A pályázatokat az Ösztöndíjbizottság titkársága kezeli. Kapcsolattartó: Szombathelyi Réka.
Telefon: (06 1) 355-0341, e-mail:szombathelyi [961] reka [169] budairajziskola [961] hu

A pályázati anyagot egy példányban, postai úton tértivevénnyel vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
A borítékra kérjük ráírni: "Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat".

A pályázat beérkezésének határideje: 2010. február 12. péntek, 16 óra.

A pályázati kiírás, a hozzá tartozó mellékletek, az adatlap, a nyilatkozat, valamint a pályázati szabályzat beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Zoltán u. 6.), a Magyar Formatervezési Tanács honlapján (www.mft.org.hu), illetve a Budai Rajziskolában (1123 Budapest, Alkotás u. 45.).

Együttműködő vállalatok: Alu-Style Kft., Crea Form Kft., Ico Zrt., Multinetwork Kft., Tungsram Schréder Zrt.

A feladatkiírások a pályázati kiírás mellékletében találhatók.

Budapest, 2010. január 14.

A teljes pályázati kiírás itt letölthető.