Közös jogkezelés

Közös jogkezelés

Mikor beszélünk közös jogkezelésről?

Közös jogkezelés a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó ilyen jogok érvényesítése a jogosultak által erre létrehozott szervezet útján, függetlenül attól, hogy azt a törvény írja elő vagy az a jogosultak elhatározásán alapul. A közös jogkezelés körében e szervezet a felhasználás engedélyezése vagy a díjigény érvényesítése érdekében megállapítja a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit, figyelemmel kíséri a művek és a kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználását, beszedi és felosztja vagy felosztás céljára másik közös jogkezelő szervezetnek átadja a jogdíjakat, valamint fellép a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben. [a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 85. §-a]
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvény (kihirdették a Magyar Közlöny 2011. évi 151. számában) - 2012. január 1-jei hatállyal - módosította az Szjt-t. Az Szjt. XII. - a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok kezelése című - fejezete teljesen megújult.
A jogszabályoknak megfelelő közös jogkezelő szervezetekről az SZTNH nyilvántartást vezet és ellátja e szervezetek felügyeletét.

Az Szjt. 90. §-ának (2) bekezdése, továbbá a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése alapján a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása tartalmazza:

 • a közös jogkezelő szervezet nevét és címét, valamint képviselőjének nevét és címét,
 • a közös jogkezelő szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység meghatározását, feltüntetve az érintett vagyoni jogokat és a jogkezelési tevékenység típusát,
 • a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoport meghatározását,
 • a közös jogkezelő szervezet elektronikus elérhetőségét (honlap, elektronikus levelezési cím),
 • a közös jogkezelő szervezet levelezési címét, amennyiben az nem azonos a székhelyével,
 • a közös jogkezelő szervezet valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzforgalmi szolgáltatók nevét és székhelyét,
 • annak a - közös jogkezelési tevékenység szempontjából jelentős - szervezetnek a megjelölését, amelynek a közös jogkezelő szervezet a tagja,
 • a közös jogkezelő szervezet rövidített elnevezését, ha alapszabálya erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz,
 • a közös jogkezelő szervezet magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését, ha alapszabálya erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz,
 • a közhasznú jogállású közös jogkezelő szervezet esetében az erre történő utalást.

 

Az Szjt. 90. §-ának (5) bekezdése értelmében a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásának részeként az SZTNH hozzáférést biztosít a közös jogkezelő szervezet

 • alapszabályához,
 • szervezeti és működési szabályzatához,
 • tagsági szabályzatához,
 • által alkalmazott díjszabáshoz
 • felosztási szabályzatához,
 • éves beszámolójához.

Az elektronikusan hozzáférhető nyilvántartás részeként az SZTNH a 2012-ben elfogadásra kerülő, 2011. évre vonatkozó éves beszámolókhoz történő hozzáférést fogja biztosítani.