Szerzői jog

Magyar jogszabályok
Európai uniós jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Archívum

Magyar jogszabályok

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

216/2016. (VII. 22. ) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabálya

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról

37/2011. (XII. 23.)KIM rendelet a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról

158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Kivonatos közlés

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről teljes szövege az alábbi linken érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

A Büntető törvénykönyvnek A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények című XXXVII. fejezetéből a szerzői jog szempontjából releváns tényállásokat a  384.-387. §-ok tartalmazzák.
A 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről teljes szövege az alábbi linken érhető el:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról (19.§)

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (kivonatolt közlés)

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

Európai uniós jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről
2014/26/EU irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/77/EU irányelve (2011. szeptember 27.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról
2011/77/EU irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve a számítógépi programok jogi védelméről
2009/24/EK irányelv magyarul

A Tanács 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra és a vezeték útján történő továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői jogra és a szerzői joggal kapcsolatos jogokra vonatkozó egyes szabályok összehangolásáról
93/83/EGK irányelv magyarul

A Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve az adatbázisok jogi védelméről
96/9/EK irányelv magyarul

A Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalommal kapcsolatos szerzői és szomszédos jogokról
2001/29/EK irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról
2001/84/EK irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve (2012. október 25.)az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól
2012/28/EU irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
2004/48/EK irányelv magyarul

A Bizottság ajánlása (2005/737/EK)(2005. május 18.) a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről
Bizottság 2005/737/EK ajánlása magyarul

A Bizottság ajánlása (2006/585/EK)(2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
Bizottság 2006/585/EK ajánlása magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról
2006/115/EK irányelv magyarul

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről
2006/116/EK irányelv magyarul

Az Európai Parlament (2005/737/EC)2007. március 13-i állásfoglalása a Bizottság 2005. október 18-i, a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló ajánlásáról
Európai Parlament 2005/737/EK ajánlása magyarul

Nemzetközi jogszabályok

A szellemi tulajdon világszervezetének létesítésére Stockholmban, 1967. július 14-én aláírt egyezmény
(Kihirdette: 1970.évi 18.tvr. (részlet)

Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény
(Kihirdette az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet)

A szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó egyezmény (TRIPS Megállapodás)
1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletének kihirdetéséről
(Kihirdette az 1998. évi IX. törvény)

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény
(Kihirdette az 1975. évi 4. törvényerejű rendelet)

A hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen létrejött Genfi Egyezmény
(Kihirdette az 1975. évi 18. törvényerejű rendelet)

Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény
(Kihirdette az 1998. évi XLIV. törvény)

WIPO Szerzői Jogi Szerződés
(Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény)

WIPO Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződés
(Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény)