Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlap e-ügyintézés rovatához kapcsolódó adatkezelési szabályokat külön tájékoztató tartalmazza, amely itt érhető el.

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője az SZTNH (1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7.).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Az SZTNH kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezeli.

Az SZTNH honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése is].

Az SZTNH hírlevelére, az e-Hírek-re név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az SZTNH adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu (sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu) címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozott személyek tájékoztatása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a részükre történő eljuttatásával, valamint az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az SZTNH honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről és eseményekről, beleértve az SZTNH által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogszabályi rendelkezéseken alapul a Jedlik Ányos-díj [a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/K. § c) és d) pontjai, valamint a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 5. § (2) bekezdése] és a Magyar Formatervezési Díj [az Szt. 115/K. § c) és g) pontjai, valamint a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bekezdése] esetén, más pályázatok és díjak esetében az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont; Infotv. 6. § (7) bekezdése, továbbá – amennyiben ennek feltételei fennállnak – az Infotv. 6. § (5) bekezdése]. Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Lehetőség van a honlapon található fórum rovatban kérdéseket feltenni. A rovat használata során a honlap látogatója a www.magyarorszag.hu kormányzati portál e-demokrácia oldal moderált szolgáltatását veszi igénybe, amely nem az SZTNH szolgáltatása. A rovat igénybevételével összefüggő adatok (az SZTNH honlapjának meglátogatásával kapcsolatos adatok kivételével) nem az SZTNH-nál keletkeznek, ezért a fórum rovat használatához kapcsolódó adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekre a www.magyarorszag.hu portál üzemeltetője tud válaszolni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az SZTNH

  • a honlap üzemeltetésére a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: 01-10-041633),
  • a honlap karbantartására a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932)

az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

Az adatbiztonság

Az SZTNH a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az SZTNH kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az SZTNH ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az SZTNH által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az SZTNH a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az SZTNH írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az SZTNH helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az SZTNH zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az SZTNH rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az SZTNH megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az SZTNH a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az SZTNH a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén az SZTNH az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az SZTNH a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.