II.22. Közadatok újrahasznosítására vonatkozó jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, szükség esetén meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A díj esetleges megfizetése nem akadálya a per megindításának.

A per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A Fővárosi Törvényszék címe: 1055 Budapest, Markó utca 27., postacíme: 1363 pf. 16. A törvényszékről további információk az alábbi honlapon találhatók meg: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/