A Magyar Szabadalmi Hivatal központi államigazgatási szerv 2007. évi alapokmánya

A Magyar Szabadalmi Hivatal központi államigazgatási szerv 2007. évi alapokmánya

(a jóváhagyásra benyújtott 2007. évi Alapokmány időközbeni  jogszabály és egyéb változások utáni módosításokkal  egységes szerkezetben)

 

1. Fejezet száma, megnevezése: XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 311740
- megnevezése: Magyar Szabadalmi Hivatal
- székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u.2.
- szakágazati besorolása:751319
- alapító okirat száma, illetve az alapításról rendelkező jogszabály száma
kelte: 2006 április., módosításokkal egységes szerkezetben
- jogszabályok: 1895. évi XXXVII.
                        1995. évi XXXIII.

b) szervezeti felépítése
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma: A Hivatal létszáma: 218 fő.
A Hivatal szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c) szervezeti kapcsolódásai
- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: -

d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

 • 1995.évi XXXIII. törvény, továbbá
 • 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról,
 • 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról,
 • 1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról,
 • 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről,
 • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról,
 • 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről,
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 • 1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről,
 • 1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről,
 • 1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről,
 • 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról,
 • 2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről,
 • 2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
 • 2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról,
 • 2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról,
 • valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt egyéb jogszabályok

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

 • 75113-1  Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége,
 • 55141-4  Üdültetés,
 • 22121-4  Lapkiadás.

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

 • Minőségirányítási rendszer bevezetése
 • Hamisítás és kalózkodás elleni fellépés
 • Szabadalmi kényszerengedélyekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés
 • EPTOS rendszer hazai bevezetése
 • Elektronikus hatósági ügyintézés

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:

 • a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
 • b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
 • c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
 • d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
 • e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
 • f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

- A belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:  az előző pontban ismertetettek szerint.
A Hivatal az államháztartás működési rendjéről szóló a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésével összhangban  jogosult az Alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeken belül olyan kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez pl.: időszaki kiadványok, prospektusok stb. nyomtatása, sokszorosítása; felnőtt oktatás iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája, egyéb oktatási forma, adott rendezettségű adatok rendelkezésre bocsátása, adatválogatás adatbázisból megadott szempontok alapján, találati halmaz elemzése és értelmezése, kutatást támogató adatbázis on-line közzététele, emelt szintű iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás, emelt szintű könyvtári szolgáltatás stb.

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

- részvétel gazdasági társaságban: -

e) költségvetési évre vonatkozó adati a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat: 3.477,0 MFt
- saját bevételi előirányzat: 3.477,0 MFt
- átvett pénzeszközök előirányzata:  -
- támogatási előirányzat:  -
- engedélyezett létszámkeret:   218 fő
- január 1-jei betöltött létszám:  217 fő
   - fontosabb beszerzések, felújítások:
     Intézményi beruházások:
    Az EU, EPO és az OHIM szervezeteivel való együttműködés miatt:
     - informatikai beruházás
     - kutató softver vásárlás (ACSEPTO III. részl.)
    Elektronikus hatósági ügyintézés biztosítását szolgáló beruházás

f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:
55141-4  Üdültetés
Férőhelyek száma,
Üdültetési napok száma

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: az  f) pontban foglaltak szerint

h) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest /a g) pont alapján/: -

 

Dátum: Budapest, 2007. május 2.

Igréczné Sipos Etelka sk.