A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi alapokmánya

(a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. melléklete szerint)

 

1. Fejezet száma, megnevezése: XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

 • törzskönyvi nyilvántartási szám: 311740
 • megnevezése: Magyar Szabadalmi Hivatal
 • székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u.2.
 • szakágazati besorolása: 841318
 • alapító okirat száma, illetve az alapításról rendelkező jogszabály száma
 • kelte: 2007. május 31., módosításokkal egységes szerkezetben
  - jogszabályok: a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk,
    a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

b) szervezeti felépítése

 • szervezeti egységek megnevezése, létszáma: A Hivatal létszáma: 215 fő.
  A Hivatal szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c) szervezeti kapcsolódásai

 • hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
 • hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
 • a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: -

d) tevékenységi köre

 • szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
  1995.évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról,
  továbbá
  1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról,
  1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról,
  1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról,
  1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről,
  1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról,
  1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről,
  1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
  1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről,
  1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről,
  1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről,
  2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról,
  2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről,
  2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
  2003. évi CII. törvény az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról,
  2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről,
  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
  2005. évi LXXXIII. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról,

  valamint egyéb a tevékenységet szabályozó jogszabályok.
   

 • a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
  75113-1  Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége,
  55141-4  Üdültetés,
  22121-4  Lapkiadás.
   
 • szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:         
  Elektronikus iratkezelő rendszer bevezetése
  Elektronikus hatósági ügyintézés bővítése
  ENYV fejlesztések
   
 • felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D. § (1) bekezdése alapján a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.
  A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:
  a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
  b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
  c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
  d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
  e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
  f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.
   
 • A belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: 
  A Hivatal az államháztartás működési rendjéről szóló a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésével összhangban  jogosult az Alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeken belül olyan kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez pl.: időszaki kiadványok, prospektusok stb. nyomtatása, sokszorosítása; felnőtt oktatás iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája, egyéb oktatási forma, adott rendezettségű adatok rendelkezésre bocsátása, adatválogatás adatbázisból megadott szempontok alapján, találati halmaz elemzése és értelmezése, kutatást támogató adatbázis on-line közzététele, emelt szintű iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás, emelt szintű könyvtári szolgáltatás stb.
   
 • felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
   
 • részvétel gazdasági társaságban: -

e) költségvetési évre vonatkozó adati a jóváhagyott költségvetés alapján

 • kiadási előirányzat: 3.210,0 MFt
 • saját bevételi előirányzat: 3.210,0 MFt
 • átvett pénzeszközök előirányzata:  -
 • támogatási előirányzat:  -
 • engedélyezett létszámkeret:   215 fő
 • január 1-jei betöltött létszám:  213 fő
 • fontosabb beszerzések, felújítások:
  Intézményi beruházások:
  Az EU, EPO és az OHIM szervezeteivel való együttműködés miatt:
  - softver upgradek
  - kutató softver fejlesztés (ACSEPTO)

f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

55141-4  Üdültetés
Férőhelyek száma,
Üdültetési napok száma

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: az  f) pontban foglaltak szerint

h) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest /a g) pont alapján/: -

 

Dátum: Budapest, 2008. február 21.

 

Igréczné Sipos Etelka
gazdasági főigazgató