A Magyar Szabadalmi Hivatal központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya

1. Fejezet száma, megnevezése: XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a, azonosító adatai

 • törzskönyvi nyilvántartási szám: 311740
 • megnevezése: Magyar Szabadalmi Hivatal
 • székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u.2.
 • szakágazati besorolása:751319
 • alapító okirat száma, illetve az alapításról rendelkező jogszabály száma
 • kelte: 2003. július 25., módosításokkal egységes szerkezetben
  jogszabályok: 1895. évi XXXVII.
  1995. évi XXXIII.
  86/2000. (VI. 15.) Komr. r.

b, szervezeti felépítése

 • szervezeti egységek megnevezése, létszáma: A Hivatal létszáma: 242 fő.
  A Hivatal szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c, szervezeti kapcsolódásai

 • hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
 • hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -
 • a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: -

d, tevékenységi köre

 • szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
 • 1995.évi XXXIII. törvény,
  86/2000.(VI.15.) Korm.rendelet
  valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok
 • a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
 • 75113-1  Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége,
  55141-4  Üdültetés,
  22121-4  Lapkiadás.
 • szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:  -
 • felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
 • A szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű szerve.
  Alaptevékenységébe tartozik:
  1./ Az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása,
  2./ Az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon
  területén,
  3./ A szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való
  részvétel,
  4./ A szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és
  érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése,
  illetve végrehajtása,
  5./ A szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés
  szakmai feladatainak ellátása.
 • A belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:  az előző pontban ismertetettek szerint.
  A Hivatal az Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenységeken belül olyan kiegészítő, kisegítő tevékenységet végez, amelyet az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez pl.: időszaki kiadványok, prospektusok stb. nyomtatása, sokszorosítása; felnőtt oktatás iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája, egyéb oktatási forma.
 • felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
 • részvétel gazdasági társaságban: -

e) költségvetési évre vonatkozó adati a jóváhagyott költségvetés alapján

 • kiadási előirányzat:             3.687,0 MFt
 • saját bevételi előirányzat:   3.687,0 MFt
 • átvett pénzeszközök előirányzata:  -
 • támogatási előirányzat:  -
 • engedélyezett létszámkeret:   242 fő
 • január 1-jei betöltött létszám:  239 fő
 • fontosabb beszerzések, felújítások:
  Intézményi beruházások:
  Az EU, EPO és az OHIM szervezeteivel való együttműködés miatt:
  - informatikai beruházás
  - kutató softver vásárlás (ACSEPTO II.részl.)
  - egyéb beruházás
  - személyi lift biztonságtechnikai korszerűsítése
 • Felújítások
  A  hivatali székház épületén végzendő szükség szerinti felújítási munkák.

f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

55141-4  Üdültetés
Férőhelyek száma,
Üdültetési napok száma

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: az  f) pontban foglaltak szerint

h) tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest /a g) pont alapján/: -

Budapest, 2006. február 17.